Ohlášky od 7.6. 2020

 

Mše svaté na tento týden jsou za účasti 500 lidí, sloužené v:

Po: Miroslav 17:00

Út: Jiřice u Miroslavi 17:00

St:  Miroslav 15:00

Čt: Troskotovice 17:00

Pá: Miroslav 17:00

So: Miroslavské Knínice 17:00

Ne. Boží Tělo, slavnost

Miroslav 9:00 ( za příznivého počasí na náměstí Svobody)

pavelmerta | 08.06.2020 22:19 |

Ohlášky od 31.5. 2020

 

Mše svaté na tento týden jsou za účasti 300 lidí, sloužené v:

Po: Miroslav 17:00

Út: Jiřice u Miroslavi 8:00

St:  Miroslav 8:00

Čt: Troskotovice 17:00

Pá: Miroslav 17:00

So: Miroslav 8:00

Ne: Slavnost Nejsvětější Trojice

Miroslav 8:00,  Damnice u zvoničky 9:30, Troskotovice 14:00

pavelmerta | 01.06.2020 22:07 |

Ohlášky od 24.5. 2020

 

Mše svaté na tento týden jsou za účasti 300 lidí, sloužené v:

Po: Suchohrdly u Miroslavi 17:00

Út: Jiřice u Miroslavi 17:00

Troskotovice 17:00 Májová pobožnost

St:  Miroslav 17:30

Čt: Troskotovice 17:00

Pá: Miroslav 17:00

So: Miroslavské Knínice 17:00

Ne. Boží hod svatodušní

Miroslav 8:00,  Jiřice u Miroslavi 9:30, Troskotovice 14:00

pavelmerta | 25.05.2020 20:47 |

Ohlášky od 17.5. 2020

p

Mše svaté na tento týden jsou za účasti 100 lidí, sloužené v:

Po: Miroslav 17:00

Út: Jiřice u Miroslavi 17:00

Troskotovice 17:00 Májová pobožnost

St:  Miroslav 17:00

Čt: Troskotovice 17:00

Pá: Miroslav 17:00

So: Miroslavské Knínice 17:00

7. neděle velikonoční

Miroslav 8:00,  Jiřice u Miroslavi 9:30, Troskotovice 14:00

pavelmerta | 19.05.2020 23:02 |

Ohlášky od 10.5. 2020

 

Mše svaté na tento týden jsou za účasti 100 lidí, sloužené v:

Po: Miroslav 17:00, Za  živou a zemřelou rodinu Filkovu a duše v očistci

Út: Dolenice 17:00, Za rodinu Vančurovu, Maškovu a duše v očistci

Troskotovice 17:00 Májová pobožnost

St: Jiřice u Miroslavi 17:00 Fatimská pouť,  Za zemřelého Pavla Vybírala,celou živou a                 zemřelou rodinu a duše v očistci

Čt: Troskotovice 17:00, Za rodiče Johanna a Teresii Tiltscherovy, syna Antona a duše v               očistci s prosbou za mír ve světě

Pá: Miroslav 17:00, Za zemřelé z rodiny Jelínkovy a Nebouškovy a za duše v očistci

So: Miroslavské Knínice 17:00 svátek svatého Jana Nepomuckého, Na poděkování Pánu Bohu za uzdravení, za dceru Hanu s rodinou

6. neděle velikonoční

Miroslav 8:00,  Jiřice u Miroslavi 9:30, Troskotovice 14:00


pavelmerta | 10.05.2020 21:05 |

Ohlášky od 3.5. 2020

 

Mše svaté na tento týden jsou za účasti 15 lidí, sloužené v:

Po: Miroslav 17:00, Za  živou a zemřelou rodinu Peckovu, Bezůškovu a duše v očistci

Út: Jiřice u Mir. 17:00, Na úmysl dárce

Troskotovice 17:00 Májová pobožnost

St: Miroslav 17:00,  Za živou a zemřelou rodinu Filkovu a duše v očistci

Čt: Troskotovice 17:00, Za dcery Milušku a Jitku s rodinami, s prosbou za Boží požehnání a ochranu Panny Marie

Pá: Miroslav 17:00, Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Za zemřelé rodiče Jozefa a Věru Citterbergovy, živou a zemřelou rodinu Citterbergovu, Větrovcovu, Hvězdovu a duše v očistci a za mír ve světě

So: Miroslavské Knínice 17:00, Za Terezii Jelínkovu,Bohuslava Jelínka a Soňu Bavlnkovu a duše v očistci

5. neděle velikonoční

Miroslav 8:00, Za zemřelé rodiče Annu a Josefa Pálešovy a duše v očistci

Jiřice u Miroslavi 9:45, Za farníky

Troskotovice 14:00, Za zemřelou Marii Kaňovu, manžela a rodiče z obou stran

pavelmerta | 05.05.2020 11:33 |

Ohlášky od 19.4. 2020

 

Mše svaté na tento týden jsou bez účasti lidu, sloužené v Miroslavi:

Po: Za  farníky

Út: Za Annu a Františka Čižmářovy, dvoje rodiče, Vojtěcha Čižmáře a duše v očistci

St: 14:00,  Za paní ing. Olgu Pitermanovu (rozloučení ke kremaci)

Čt: Za paní učitelku Pernikářovu

Pá: Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii a svatému Jiří za dar 16 let života s prosbou o dary Ducha Svatého do ministrantské a varhanické služby

So: Miroslavské Knínice 17:00, Za Josefa Křečka, tatínka Emila, dvoje rodiče a duše v očistci

Neděle : 8:00 Za farníky

pavelmerta | 21.04.2020 20:27 |

Ohlášky od 12.4. 2020

 

Mše svaté na tento týden jsou bez účasti lidu, sloužené v Miroslavi:

Po: Za  zemřelou manželku Julii Štefáčkovu, syna Milana, živou a zemřelou rodinu Štefáčkovu, Dvořákovu a duše v očistci

Út: Za Boží požehnání a dar zdraví pro děti Marušku a Ladislava s rodinami

St: Za farníky

Čt: Za paní učitelku Pernikářuvu, rodiče a sourozence

Pá: Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 80 let života s prosbou o další ochranu a pomoc

So: pohřeb v Miroslavi zemřelého p. Rudolfa Růžičky ( 80 let)

Neděle Božího milosrdenství: 8:00 Za zemřelého Jaroslava Uhra a duše v očistci

pavelmerta | 14.04.2020 05:50 |

Ohlášky od 5.4. 2020

 

Mše svaté na tento týden jsou bez účasti lidu, sloužené v Miroslavi:

Po: Za  farníky

Út: Za Annu a Rudolfa Doležalovy a duše v očistci

St: Za manžela, dvoje rodiče, živou rodinu  a duše v očistci

Zelený čtvrtek: 18.00 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 90 let života otce Jindřicha Petruchy s prosbou za zemřelé rodiče a sourozence

Velký pátek:     15.00 Velkopáteční obřady

Bílá sobota: Vigilie ke Vzkříšení Pána Ježíše 20:00 Za zemřelé rodiče Jozefa a Věru Citterbegovy, živou a zemřelou rodinu Citterbergovu, Větrovcovu, Hvězdovu a duše v očistci a za mír ve světě

Neděle, Zmrtvýchvstání Páně: 8.00 Za živou a  zemřelou rodinu Volfovu, Tenorovu a duše v očistci

pavelmerta | 04.04.2020 22:19 |

Pastýřský list otce biskupa 31.3. 2020

 

Milé sestry, milí bratři,

ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimo­řádných opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a budeme v kontaktu jen pro­střednictvím obrazovek elektronických médií a telefonů. Přesto nás má i toto netradiční prožívání postní doby a velikonočních svátků úžeji spojit s Ježíšem Kristem, který za nás zemřel, abychom mohli být připojeni k jeho vítězství nad zlem a hříchem. Proto pro nás může být i tento čas se všemi nejistotami vnějších okolností časem milostí a požehnání.

Svůj život ani běh světa nemáme nikdy zcela ve svých rukou.

Koronavirová doba ukazuje svět křehčí a zranitelnější víc, než jsme si doposud mys­leli, a nikdo z nás neví, jak dlouho ještě pandemie potrvá a jak se bude vyvíjet. Ani jak dlouho budeme žít ve svých osobních i společných nejistotách a omezeních. Přinesla však už i něco velmi pozitivního – vlnu vzájemné solidarity a nejrůznější formy obětavé služby
a pomoci druhým v nasazení lékařů, zdravotních sester, policistů, hasičů, charitních pra­covníků, politiků i běžných občanů, kteří nezištně pracují a finančně přispívají pro dobro ostatních. Všem jim za to patří upřímné poděkování.

Děkuji ale také vám, rodinám, že jste napříč generacemi přijali nouzová opatření
a sdílíte tento čas mnohdy v malém izolovaném prostoru a ve specificky nastavených podmínkách se snažíte hledat nové cesty k sobě navzájem. Děkuji i vám, kteří tento čas prožíváte v osamocení, bez kontaktu s ostatními, a s obavami očekáváte další vývoj. Děkuji za vaši trpělivost, naději a modlitby.

Děkuji vám kněžím, jáhnům a duchovním společenstvím za modlitby, které jsou
v tomto čase nesmírně důležité.

Stará moudrost praví, že k tomu, aby se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce. Jedny, které se za zdar celého díla modlí, druhé, které pomáhají a slouží, a třetí, které tuto službu podporují penězi. Pro věřící brněnské diecéze jsem vyhlásil na úterý 17. března citelný půst a možnost almužny na dobrý účel.

Nyní se obracím k širšímu společenství, ke všem lidem dobré vůle: Prosím, abychom se bez ohledu na vyznání a názorové postoje spojili v modlitbě jako děti jednoho Otce.
Na Květnou neděli 5. dubna v 11 hodin, kdy budou po celé brněnské diecézi znít kostelní zvony, se společně pomodleme Otče náš. Ať tato modlitba přispěje k vědomí, že k sobě přes nejrůznější rozdíly patříme. Zapomeňme na zlobu, svár, nenávist a všechna zkla­mání. Snažme se smířit a odpustit si navzájem a obraťme se k Bohu, který je i v těchto chvílích náš milující Otec. To bude nej­lepší přípravou na blížící se Velikonoce, na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.

Letošní Velikonoce budou neobvyklé. Po stránce vnější zcela určitě. Jestli po stránce vnitřní, to záleží na každém z nás.

Spolu s vámi se modlím a ze srdce vám všem žehnám.

Váš biskup Vojtěch

Navigace pro příspěvek

 

pavelmerta | 04.04.2020 16:03 |

1 2 3 4 5 6 7